Begrippen

Arbo
Arbeidsomstandigheden

BBL
Beroepsbegeleidende leerweg op het MBO. Met een BBL-opleiding  combineer je werken en leren. Je werkt 4 dagen in de week als werknemer bij een erkend leerbedrijf. De theorielessen krijg je op school, één dag in de week. Je hebt een arbeidsovereenkomst met je werkgever, maar er is ook een BPV-overeenkomst (beroeps-praktijkvorming) tussen jou, het leerbedrijf en de school. Niet elk bedrijf is een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf moet aan bepaalde eisen voldoen. Je kunt een erkend leerbedrijf voor jouw branche vinden bij een zogenaamd kenniscentrum. Kijk ook eens op www.stagemarkt.nl

BOL
Beroepsopleidende leerweg op het MBO. Met een BOL-opleiding volg je een aantal dagen per week onderwijs op school, afgewisseld met beroeps-praktijkvorming (BPV). Dit zijn stages.

BPV
Beroepspraktijkvorming.

BSN
Burger Service Nummer (gelijk aan Sofinummer en onderwijsnummer)
Het Burgerservicenummer (BSN) is in 2007 ingevoerd in Nederland. Het BSN is een uniek persoonsnummer dat als nummer gelijk is aan het vroeger genaamde sociaal-fiscaal nummer (sofinummer).

CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst

HAVO
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

Kwalificatieplicht
Dit betekent dat alle jongeren tot hun 18de verjaardag een volledig onderwijsprogramma moeten volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen door een combinatie van leren en werken zoals in de BBL in het MBO.

Leerwegen VMBO
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is onderverdeeld in 4 leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde leerweg
  • theoretische leerweg

MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
 
Niveaus MBO
Het middelbaar beroepsonderwijs kent twee leerwegen (BOL en BBL) die weer zijn onderverdeeld in niveaus.

niveau 1 - assistent: uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding
niveau 2 - basisberoepsbeoefenaar: uitvoerende werkzaamheden
niveau 3 - vakfunctionaris: volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden
niveau 4 - middenkaderfunctionaris: volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid
 
RMC
Regionale Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters.

ROC
Regionaal Opleidingscentrum, bijvoorbeeld het ROC Aventus.
 
Startkwalificatie
Een startkwalificatie is een HAVO-diploma, een VWO-diploma of een MBO diploma op minimaal niveau 2. Een VMBO-diploma is dus géén startkwalificatie.

Studiefinanciering
Vanaf je 18de verjaardag kun je studiefinanciering krijgen. Je hebt ook recht op een OV-jaarkaart. Let op: doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of niveau 2, dan is de studiefinanciering een gift. Je hoeft het niet terug te betalen. Als je een opleiding volgt op niveau 3 of 4, dan moet je de studiefinanciering terugbetalen als je stopt met de opleiding! 

UWV
Uitvoering Werknemers Verzekeringen
 
UWV WERKbedrijf
Voormalig CWI
 
VMBO
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

Voortijdig schoolverlater
Een jongere tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat of een leerling tot 23 jaar die meer dan een maand zonder reden van school wegblijft
 
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
 
WAJONG
Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
 
WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIJ
WIJ betekent Wet Investeren In Jongeren.

WW
Werkloosheidswet
 
WWB
Wet Werk en Bijstand

ZW
Ziektewet